Toelatingsnummer 13089 N

Goltix 700 SC  

 

13089 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 AFGELEIDE TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 12 maart 2008 (20080275 TA) van

 

AAKO B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK  LEUSDEN

 

 

 

tot verkrijging van een afgeleide toelating op basis van de werkzame stof(fen) metamitron,

 

Goltix 700 SC

 

gelet op artikel 121, eerste lid, jo. artikel 23, eerste lid jo. artikel 30, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Toelating

1.      Het middel Goltix 700 SC is toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen onder nummer 13089 N met ingang van datum dezes.

2.      De toelating geldt tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie op basis van artikel 32, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.


 

1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikel 36 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: Suspensie concentraat

 

werkzame stof:

gehalte:

metamitron

700 g/l

 

 

op verpakkingen die (mede)  bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik: het kca-logo

(het kca-logo is het logo voor klein chemisch afval bestaande uit een afvalbak met een kruis erdoor als opgenomen in bijlage III bij de genoemde Nadere regels)         

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

N

Milieugevaarlijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

Schadelijk bij opname door de mond.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

Draag geschikte beschermende kleding.

Draag geschikte handschoenen, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. (Deze zin hoeft niet te worden vermeld op het etiket indien u deelneemt aan het verpakkingenconvenant, en op het etiket het STORL-vignet voert, en ingevolge dit convenant de toepasselijke zin uit de volgende verwijderingszinnen op het etiket vermeldt:

1)      Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

2)      Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.

3)      Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente.)

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

 

Specifieke vermeldingen:

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on, fenylmethoxy methanol, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

 

 

 

2.    Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.       letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

b.      hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

 

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot afgeleide toelating van het middel Goltix 700 SC (13089 N), een middel op basis van de werkzame stof metamitron. Het middel wordt aangevraagd als onkruidbestrijdingsmiddel voor diverse gewassen.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

Niet van toepassing gelet op de aard van het verzoek.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 27 maart 2008 ontvangen; op 21 mei 2008 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen. Bij brief d.d. 6 juni 2008 is de aanvraag in behandeling genomen.

 

3 GRONDSLAG AFGELEIDE TOELATING 

 

Een afgeleide toelating is een toelating indien dit middel op grond van een ander toelatingsbesluit in dezelfde samenstelling onder een andere handelsnaam voor een zelfde doeleinde is toegelaten.

 

Het middel Goltix 700 SC is onder de naam Goltix SC (12629 N) reeds toegelaten in Nederland. De afgeleide toelating wordt aangevraagd voor gebruik in dezelfde samenstelling en voor eenzelfde doeleinde als is voorzien in de hoofdtoelating. AAKO B.V. heeft bij de aanvraag een verklaring van geen bezwaar overgelegd van de toelatinghouder
MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND B.V. van het middel Goltix SC.

 

Vastgesteld is dat het middel Goltix 700 SC voldoet aan de voorwaarden van artikel 32, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

 

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 27 juni 2008

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,
voor deze:
de secretaris,dr. J.S.M. Boleij

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 27 juni 2008 tot afgeleide toelating van het middel Goltix 700 SC, toelatingnummer 13089 N

 

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suikerbieten, voederbieten en kroten, alsmede in de teelt van bloembollen, bolbloemen en Tagetes.

Er mag maximaal 3 l/ha per toepassing en maximaal 5 l/ha per seizoen worden toegepast.

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

TOEPASSINGEN

 

Suiker en voederbieten

 

Werking

In toepassingen voor de opkomst van de bieten werkt Goltix SC als bodemherbicide, bij na opkomst toepassingen is Goltix SC werkzaam als zowel blad- als bodemherbicide.
Op humeuze grondsoorten dient de voorkeur uit te gaan naar uitsluitend na opkomst toepassingen. Ongevoelig voor Goltix SC zijn wilde haver, hanenpoot, bingelkruid en wortelonkruiden.

 

Toepassing kort na zaaien tot enkele dagen voor opkomst van het gewas

Ter bestrijding van kamille en straatgras en als preconditionering voor na opkomst toepassingen wordt op alle grondsoorten een dosering van 2 l/ha aanbevolen.

 

Toepassingen na opkomst van het gewas

De meeste onkruiden worden verzwakt door een vooropkomst toepassing van 2 l/ha

Goltix SC. Deze toepassing is met name noodzakelijk wanneer veel kamille of straatgras wordt verwacht.

Na opkomst van het gewas kan Goltix SC op verschillende momenten worden toegepast. De mogelijkheden zijn in het volgende overzicht weergegeven.

 

 

Bijzonderheden

Voor een optimaal en veilig gebruik van Goltix SC alleen en in combinatie met de middelen uit het standaard geadviseerde tankmengsel dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

 

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) dan kunnen na toepassing van Goltix SC zonder grondbewerking weer bieten of kroten worden gezaaid. Maļs en aardappelen kunnen worden geteeld nadat de grond is geploegd.

 

Kroten

Goltix SC toepassen als bodemherbicide kort na zaaien en/of in combinatie met fenmedifam na de opkomst van het gewas. Bij toepassing in een teelt waarna hetzelfde jaar nog een volgteelt wordt geoogst, uitsluitend een eenmalige bespuiting met Goltix SC uitvoeren voor of na de opkomst van het gewas.

 

Bloembollen en bolbloemen

 

Tulpen

Spuiten in het voorjaar op onkruidvrije en enigszins vochtige grond na voorafgaande toepassing van chloorprofam ruim voor opkomst. Goltix SC toepassen vanaf de opkomst voor het spreiden van het gewas (0-4 cm).

Dosering: 3 l/ha

 

Irissen

Chloorprofam wordt enkele dagen na het ontdekken van het gewas toegepast. Ca. 14 dagen later wordt Goltix SC verspoten.

Dosering: 3 l/ha

 

Narcissen

Goltix SC toepassen bij een gewaslengte van 5-10 cm.

Dosering: 3 l/ha

 

Lelies

Goltix SC toepassen rond de opkomst van het gewas.

Dosering: 3 l/ha

 

Wanneer na de opkomst van de lelies onkruiden voorkomen kan een bespuiting met
Goltix SC + minerale olie worden uitgevoerd, zodra deze onkruiden verschijnen. Indien nodig kan deze bespuiting worden herhaald.

Dosering: 0,5-1 l Goltix SC + 5 l minerale olie per ha

 

Onder glas
Goltix SC toepassen zolang de spruiten nog gesloten en maximaal 10 cm hoog zijn. Tegen de avond spuiten met 5 liter water per are op een droog gewas en de volgende morgen afbroezen. Goltix SC maximaal 2 maal per jaar toepassen.

Geen groentegewassen natelen.

Dosering: 20 g/are.   
Indien gemengd met een ander in deze teelt toegelaten onkruidbestrijdingsmiddel kan de dosering worden verlaagd tot 10 g/are. Zie hiervoor ook de adviezen van de voorlichtingsdienst.

 

Andere bloembolgewassen

In andere bloembolgewassen is weinig of geen ervaring opgedaan. Een deel van het sortiment verdraagt Goltix SC, een ander deel niet. Informeer dus, voordat u gaat spuiten,
bij de voorlichtingsdienst of de fabrikant.

 

Bijzonderheden

 

Tagetes

Na opkomst van Tagetes als het gewas minimaal 4 cm hoog is, spuiten op pas gekiemde onkruiden. Het middel dient altijd in combinatie met een bladherbicide zoals fenmedifam
(2-4 l/ha) te worden toegepast.

Dosering:  Sc Goltix 1-2 l/ha     
De hogere dosering aanhouden indien het onkruid groter is dan het 2-4 bladstadium.

 

Toepassen met maximaal 500 liter water per ha op een droog gewas bij een temperatuur lager dan 20°C en niet bij felle zonneschijn. Bij nieuw kiemende onkruidplantjes dient de bespuiting herhaald te worden. Er kan enige bladverbranding van Tagetes optreden, dit herstelt echter snel.