MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Toelatingsnummer 11407 N

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
in overeenstemming met
DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 7 april 1994 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

OPUS TEAM

onder toelatingsnummer 11407 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, vervangen door:

“2. De toelating geldt tot 1 augustus 1996.”

Met betrekking tot de vastgestelde geldigheidsduur van het besluit wordt het volgende opgemerkt:
Bepaalde toepassing(en) van het middel voldoet (n) niet aan de in het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen opgenomen milieucriteria. De toelaatbaarheid van het middel zal worden herbeoordeeld. Zonodig zal de toelating worden gewijzigd dan wel ingetrokken.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, moet dit binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit worden verzonden naar: Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, t.a.v. het Bureau bezwaarschriften en geschillen, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage.

Wageningen, 3 april 1995

DE MINISTER VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)

Aan:

BASF NEDERLAND B.V.
KADESTRAAT 1
6811 CA ARNHEM