Toelatingsnummer 12757 N

TEPPEKI  

 

12757 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING TOELATING

 

Gelet op het verzoek van

 

ISK Biosciences Europe N.V.

De Kleetlaan 12 B

1831 DIEGEM

BELGIË

 

tot wijziging van de toelating  van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof flonicamid

 

TEPPEKI

 

gelet op artikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009 juncto artikel 41, tweede lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging toelating

Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van de toelating van het middel TEPPEKI wordt gewijzigd en is met ingang van datum dezes toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen. Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van dit besluit.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 

1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 31 en artikel 65 van de Verordening EG/1107/2009 worden voorschriften gegeven.

 

1.    De aanduidingen die op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat

 

werkzame stof:

gehalte:

flonicamid

50 %

 

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

R52/53            -Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

S21                 -Niet roken tijdens gebruik.

S36/37d-NL    -Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

S61                 -Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

 

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

DPD14            -Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

 

 1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

  1. letterlijk en zonder enige aanvulling:
   het wettelijk gebruiksvoorschrift
   De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

  1. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
   de gebruiksaanwijzing
   De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
   De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
   .

 

c.      bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.5.

 

De nieuwe etikettering dient bij de eerstvolgende aanmaak op de verpakking te worden aangebracht. Oude verpakkingen mogen worden opgemaakt.

 

 

2 DETAILS VAN HET VERZOEK EN DE TOELATING

 

Verzoek

Het betreft een verzoek tot wijziging van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van de toelating van het middel TEPPEKI  (12757 N), een middel op basis van de werkzame stof flonicamid.

 

De toelatinghouder verzoekt de restrictiezin Gevaarlijk voor bijen en hommels. Alleen toepassen na zonsondergang”  opgenomen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het besluit tot uitbreiding van de toelating d.d. 28 juni 2013, aan te passen.

 

Deze zin geldt wel voor alle toepassingen van de uitbreiding maar is niet nodig voor alle reeds toegelaten toepassingen. De zin wordt als volgt aangepast:

 

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels alleen toepassen na zonsondergang.

 

 

3  CONCLUSIE

 

Het verzoek om de restrictiezin aan te passen wordt gehonoreerd.

 

Bij gebruik volgens het gewijzigde Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing is het middel TEPPEKI op basis van de werkzame stof flonicamid voldoende werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu.

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

Wageningen, 9 augustus 2013

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,ir. J.F. de Leeuw

voorzitterDit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 9 augustus 2013 tot wijziging van de toelating van het middel TEPPEKI, toelatingnummer 12757 N

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van:

 1. aardappelen
 2. wintertarwe, zomertarwe en triticale
 3. appel, peer en vruchtbomenteelt en vruchtbomenonderstammen van appel en peer
 4. bloemisterijgewassen
 5. bedekte teelt van bol- en knolbloemen
 6. onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen
 7. bloemzaadteelt
 8. boomkwekerijgewassen en vaste planten
 9. openbaar groen
 10. bedekte teelt van veredelings- en zaadteelten van groente en akkerbouwgewassen

 

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

14 dagen voor aardappelen

28 dagen voor wintertarwe, zomertarwe en triticale

24 dagen voor appel en peer

 

Resistentiemanagement

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die flonicamid bevatten, niet vaker gebruiken dan twee keer per teelt voor aardappel en wintertarwe en drie keer per seizoen in alle overige teelten. Om de kans op resistentie te beperken is het aan te bevelen om af te wisselen met een middel uit een andere chemische groep. Na twee behandelingen dient ten tenminste één bespuiting te worden uitgevoerd met een middel uit een andere chemische groep.

 

Voor geïntegreerde teelten (waaronder begrepen alle kasteelten, boomteelt en fruitteelt):

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

 

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels alleen toepassen na zonsondergang.

 

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 


B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

TEPPEKI is een middel met een systemische en translaminaire werking. Het middel dient toegepast te worden in het begin van de bladluispopulatieontwikkeling.

 

Toepassingen

 

Consumptie-, fabrieks- en pootaardappelen ter bestrijding van o.a. wegedoornluis, groene perzikluis, aardappeltopluis en vuilboomluis om zuigschade te voorkomen.

Maximaal twee maal toepassen per seizoen met een minimum interval van 21 dagen.

Dosering: 0,16 kg/ha

 

Wintertarwe, zomertarwe en triticale, ter bestrijding van bladluizen om zuigschade te voorkomen.

Het betreft een voorjaarstoepassing met maximaal twee toepassingen per seizoen, met een minimum interval van 21 dagen.

Dosering: 0,14 kg/ha

 

Appel en peer, vruchtbomenteelt en vruchtbomenonderstammen van appel en peer ter bestrijding van bladluizen.

Maximaal drie maal toepassen per seizoen met een minimum interval van 21 dagen. Na de tweede bespuiting een behandeling uitvoeren met een middel uit een andere chemische groep.

Dosering: 0,14 kg/ha

 

Bloemisterijgewassen, ter bestrijding van bladluizen.

Maximaal drie maal toepassen per seizoen met een minimum interval van 21 dagen. Na de tweede bespuiting een behandeling uitvoeren met een middel uit een andere chemische groep.

Dosering: 0,14 kg/ha of 0,014% (14 g/100 L water)

Als er nog geen ervaring is opgedaan met het middel dient er eerst een proefbespuiting uitgevoerd te worden om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

 

Bedekte teelt van bol- en knolbloemen, ter bestrijding van bladluizen.

Maximaal drie maal toepassen per seizoen met een minimum interval van 21 dagen. Na de tweede bespuiting een behandeling uitvoeren met een middel uit een andere chemische groep.

Dosering: 0,014% (14 g/100 L water)

 

Onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen ter bestrijding van bladluizen.

Maximaal drie maal toepassen per seizoen met een minimum interval van 21 dagen. Na de tweede bespuiting een behandeling uitvoeren met een middel uit een andere chemische groep.

Dosering: 0,14 kg/ha

 

Bloemzaadteelt, ter bestrijding van bladluizen.

Maximaal drie maal toepassen per seizoen met een minimum interval van 21 dagen. Na de tweede bespuiting een behandeling uitvoeren met een middel uit een andere chemische groep.

Dosering: 0,14 kg/ha

 

Als er nog geen ervaring is opgedaan met het middel dient er eerst een proefbespuiting uitgevoerd te worden om de verdraagzaamheid van het gewas te testen. De invloed van het middel op de kiemkracht van het zaad is niet getoetst.

 


Boomkwekerijgewassen en vaste planten, ter bestrijding van bladluizen.

Maximaal drie maal toepassen per seizoen met een minimum interval van 21 dagen. Na de tweede bespuiting een behandeling uitvoeren met een middel uit een andere chemische groep. De werking op de beukenbladluis is niet getoetst.

Dosering: 0,14 kg/ha of 0,014% (14 g/100 L water)

 

Openbaar groen, ter bestrijding van bladluizen.

Maximaal drie maal toepassen per seizoen met een minimum interval van 21 dagen. Na de tweede bespuiting een behandeling uitvoeren met een middel uit een andere chemische groep.

Dosering: 0,14 kg/ha

 

Bedekte teelt van veredelings- en zaadteelten van groente en akkerbouwgewassen, ter bestrijding van bladluizen

Maximaal drie maal toepassen per seizoen met een minimum interval van 21 dagen. Na de tweede bespuiting een behandeling uitvoeren met een middel uit een andere chemische groep. De invloed van het middel op de kiemkracht van het zaad is niet getoetst.

Dosering: 0,014% (14 g/100 L water)

 

Waarschuwing

Voor gewassen uit de groepen van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, bol- en knolbloemgewassen geldt, gezien de grote variatie in gewassen en rassen, dat, indien er nog geen ervaring is opgedaan met het middel in het betrokken gewas of ras, een proefbespuiting uitgevoerd dient te worden om te zien of het gewas of ras het middel verdraagt.

Voor de zaadteelten geldt dat aangeraden wordt om op kleine schaal te toetsen of het middel van invloed is op de kiemkracht van het gewas of ras.