Toelatingsnummer 10568 N

Oblix 200 EC  

 

10568 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 UITBREIDING TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 14 november 2012 (20121297 NLKUGA) van

 

Agrichem B.V.

Koopvaardijweg 9

4906 CV  OOSTERHOUT NB

 

 

tot uitbreiding van de gebruiksdoeleinden van de toelating voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof ethofumesaat

 

Oblix 200 EC

 

gelet op artikel 51 (EG) nr 1107/2009 en artikel 2.2 Regeling gewasbescherming en biociden

 

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Uitbreiding

1.      Het gebruiksgebied van het middel Oblix 200 EC wordt met ingang van datum dezes  uitgebreid met de toepassing cichorei. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.

2.      De toelating geldt tot 28 februari 2013.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I bij dit besluit is voorgeschreven (zie bijlage II voor de Table of authorized new uses).


 

 

1.4 Classificatie en etikettering

1.         Artikel 31 tweede lid (EG) nr 1107/2009 biedt de basis voor het stellen van de volgende

             voorschriften:

 

aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat

 

werkzame stof:

gehalte:

ethofumesaat

200 g/l

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): xyleen

 

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

R10                 -Ontvlambaar.

R38                 -Irriterend voor de huid.

R52/53            -Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R65                 -Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

S61                 -Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

S62                 -Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

 

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

  1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

a.      letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I.

 

b.      bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.9.

 

1.5 Respijtperiode (Aflever- en opgebruiktermijn)

Oude verpakkingen mogen worden opgemaakt.

 

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot uitbreiding van het gebruiksgebied van het middel Oblix 200 EC (10568 N), een middel op basis van de werkzame stof ethofumesaat. Het middel is reeds toegelaten in diverse gewassen. Het middel is bij dit besluit toegelaten tot 28 februari 2013. Met onderliggende aanvraag wordt toelating als onkruidbestrijdingsmiddel in cichorei gevraagd.

 

2.2  Informatie met betrekking tot de stof

De bestaande werkzame stof ethofumesaat is per 1 maart 2003 geplaatst op Annex I (Richtlijn 2002/37/EG d.d. 3 mei 2002) van gewasbeschermingsrichtlijn 91/414/EEG. De stof is goedgekeurd krachtens Verordening (EG) No 1107/2009 (Uitvoeringsverordening (EU) No 540/2011 d.d. 25 mei 2011). 

 

2.3 Karakterisering van het middel

Oblix 200 EC is een herbicide op basis van ethofumesaat. Er zijn middelen toegelaten op basis van alleen ethofumesaat als werkzame stof, maar ook in diverse combinaties met desmedifam, fenmedifam en metamitron. Ethofumesaat behoort tot de groep van benzofuran. Het werkingsmechanisme is gebaseerd op de remming van de vetzuursynthese, waardoor onder meer de vorming van een celmembraan wordt belemmerd. De groei van de meristemen wordt geremd en de celdeling vertraagt. Deze stof heeft een systemische werking in de plant en wordt opgenomen door het wortelstelsel en het blad. De opname door het blad (incl. opnamesnelheid) neemt af naarmate de onkruiden groter zijn. Ethofumesaat werkt op éénjarige grassen en éénjarige tweezaadlobbige onkruiden.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 21 november 2012 ontvangen; op 19 november 2012 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

 

3  RISICOBEOORDELINGEN

 

Fysische en chemische eigenschappen

De identiteit en de fysische en chemische eigenschappen van het middel en de werkzame stof wijzigen niet. 

 

Analysemethoden

De analysemethoden voor de werkzame stoffen en het middel wijzigen niet.

Voor de toegelaten toepassingen voldoen de vereiste residuanalysemethoden.

 

Risico voor de mens

Het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in cichorei valt qua risico binnen de reeds beoordeelde/toegelaten toepassingen.

Voor de toegelaten toepassingen, toegepast volgens de voorschriften, wordt voor dit middel geen onaanvaardbaar risico voor de mens verwacht.

 

Risico voor het milieu

Het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in cichorei valt qua risico binnen de reeds beoordeelde/toegelaten toepassingen

Voor de toegelaten toepassingen, toegepast volgens de voorschriften, wordt voor dit middel geen onaanvaardbaar risico voor het milieu verwacht.

 

Werkzaamheid en fytotoxiciteit

Het aspect werkzaamheid en de fytotoxicteit zijn niet beoordeeld conform artikel 51 Verordening (EG) 1107/2009.

 

Eindconclusie

Uit beoordeling is gebleken dat de uitbreiding geheel binnen de risk envelope van de huidige toelating valt. Bij gebruik volgens het gewijzigde Wettelijk Gebruiksvoorschrift heeft de uitbreiding voor de gevraagde doeleinden van het middel Oblix 200 EC geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu (artikel 28 en 29(EG) nr 1107/2009).

 

4 RESPIJTPERIODE (AFLEVER- EN/OF OPGEBRUIKTERMIJN)

 

Aangezien het een uitbreiding betreft is een respijtperiode niet van toepassing. Oude verpakkingen mogen dan ook worden opgemaakt.

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 19 december 2012

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. J.F. de Leeuw

voorzitter


 


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 19 december 2012 tot uitbreiding van de toelating van het middel Oblix 200 EC, toelatingnummer 10568 N

 

 


Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

 

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Bieten

na opkomst

eenjarige onkruiden

1,5 l/ha1

2

5 l/ha per teeltcyclus

10

2,5 l/ha2

1

-

0,5 - 1 l/ha3

4

7

Graszaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras

over het gewas

eenjarige onkruiden

7,5 - 10 l/ha

1

10 l/ha per 12 maanden

-

1 In combinatie met 3,5 l/ha fenmedifam (160 g/l).

2 In combinatie met 5 l/ha fenmedifam (160 g/l).

3 In LDS-systeem met toegelaten middelen.

 

Het gebruik in de graszaadteelt (met uitzondering van Engels en Italiaans raaigras) en de graszodenteelt is op basis van een “vereenvoudigde uitbreiding”. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

Het gebruik in de teelt van cichorei is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

 

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassigen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Graszaadteelt met uitzondering van Engels en Italiaans raaigras

over het gewas

eenjarige onkruiden

10 l/ha

1 per teeltcyclus

10 l/ha per teeltcyclus

-

Graszodenteelt

over het gewas

eenjarige onkruiden

2,5 - 10 l/ha

1 per 12 maanden

10 l/ha per 12 maanden

-

Cichorei

na opkomst

eenjarige onkruiden

0,25-0,5 l/ha1

4 per teeltcyclus

1 l/ha per teeltcyclus

7

1 In LDS-systeem met toegelaten middelen.

 

Dit middel dient te worden toegepast in 200-300 liter water per ha.

 

Toepassingsvoorwaarden

 

Na gebruik in de graszaadteelt, het gras/hooi niet vervoederen.

 

De totale dosering in één seizoen mag niet hoger zijn dan 2 kg ethofumesaat (als werkzame stof) per hectare.

 

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in de graszaadteelt en graszodenteelt uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

 

Voor bieten geldt dat tijdelijk enige gewasbeschadiging op kan treden, vooral bij kleine bietenplantjes.

 

Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst kerend worden geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin dit middel werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.

 


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE II bij het besluit d.d. 19 december 2012 tot uitbreiding van de toelating van het middel Oblix 200 EC,
toelatingnummer
10568 N

 

Table of authorized new uses

 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

Use-No.

Member state
(s)

Crop and/
or situation

F
G
or
I

Pests or Group of pests controlled

Application

Application rate per treatment

PHI
(days)

Remarks:

a) max. no. of applications per crop and season

b) Maximum product rate per season

c) additional remarks

Method / Kind

Timing / Growth stage of crop & season

Number / (min. Interval between applications)

kg, L product / ha

kg as/ha

Water L/ha

min / max

Minor uses according to article 51

 

NL

Wild Chichory

F

Annual grasses and annual dicotyledonous weeds

Overall spra-ying

From BBCH 10-BBCH 40, spring

1-4 (7)

0.25-0.5

0.05-0.1

200-300

-

max. 1 l/ha product per growing season