Toelatingsnummer 12433 N

 

CORZAL  

 

12433 N

 

 

 

 

 

 

 

Het College voor de Toelating

van Bestrijdingsmiddelen,

 

 

Het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen,

 

Gelet op Richtlijn 2004/58/EG d.d. 23 april 2004 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, inhoudende dat de werkzame stof fenmedifam is opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

beslist dat het middel CORZAL, met de werkzame stof fenmedifam, met toelatingsnummer 12433 N in overeenstemming is met de voorwaarden die zijn vastgesteld bij Richtlijn 2004/58/EG d.d. 23 april 2004.

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN.

 

 

Wageningen, 19 augustus 2005

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

 

 

Aan:

Agrichem B.V.

Koopvaardijweg 9
4906 CV  OOSTERHOUT NB