Toelatingsnummer 10135 N

Het College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen,


gelet op de aanvraag d.d. 19 januari 1998 (aanvraagnummer 98-036 TTP) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel Deltamethrin E.C. 25, toelatingsnummer 10135 N,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 20 november 1998 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

Deltamethrin E.C. 25

onder toelatingsnummer 10135 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, op gronden als in bijlage 1 dezes vermeld, vervangen door:

"2. De toelating geldt tot 1 juni 2004."

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN.

Wageningen, 6 april 2001

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,(voorzitter)

Aan:

R. VAN WESEMAEL B.V.
Zoutestraat 109
4561 TB HULST

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

BIJLAGE I bij het verlengingsbesluit van het middel Deltamethrin E.C. 25

toelatingsnummer 10135 N

Betreft een aanvraag tot verlenging van de parallelle toelating Deltamethrin E.C. 25
(98-036 TTP), -een middel op basis van de werkzame stof deltamethrin- na 1 juni 2001 (=einddatum van de werkzame stof deltamethrin).

De werkzame stof behoort blijkens de zogenoemde stoffenlijst A, B en C tot de prioriteit C.

De toelating van het middel op basis van deltamethrin is in het kader van de prioriteitstelling van het CTB (beleidsnota Prioriteitstelling CTB, december 2000) verlengd tot 1 juni 2004.

Onder paralleltoelating wordt verstaan de toelating van een bestrijdingsmiddel, dat van dezelfde fabrikant afkomstig is als een hier te lande toegelaten middel, daarvan niet wezenlijk verschilt, geïmporteerd wordt uit een van de lidstaten van de Europese Unie en aldaar is toegelaten of geregistreerd.

Besluit

• Het College besluit de toelating van het middel Deltamethrin E.C. 25 te verlengen.

• Als expiratiedatum voor het middel Deltamethrin E.C. 25 wordt 1 juni 2004 (=einddatum deltamethrin) vastgesteld.

Wageningen, 6 april 2001

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)