Toelatingsnummer 12873 N

Tramat 200 EC  

 

12873 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 UITBREIDING AFGELEIDE TOELATING

 

Op d.d. 3 november 2011 (20110920 UAG) is van

 

Bayer CropScience B.V.

Energieweg 1

3641 RT  MIJDRECHT

 

een wijzigingsverzoek ontvangen voor het wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing dat gekoppeld is aan de toelating van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof ethofumesaat

 

 

Tramat 200 EC

 

gelet op artikel 23, eerste lid jo. artikel 30, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging toelating

Het middel Tramat 200 EC is toegelaten tot 28 februari 2013. De toelating van het middel Tramat 200 EC wordt gewijzigd en is met ingang van datum dezes toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen. Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar 2.1 van dit besluit.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 


1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikelen 9.2.3.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: vloeistof

 

werkzame stof:

gehalte:

ethofumesaat

200 g/l

 

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): xyleen

 

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

R10                 -Ontvlambaar.

R38                 -Irriterend voor de huid.

R52/53            -Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R65                 -Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

S61                 -Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

S62                 -Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

 1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

  1. letterlijk en zonder enige aanvulling:
   het wettelijk gebruiksvoorschrift
   De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

  1. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
   de gebruiksaanwijzing
   De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
   De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
   .

 

c.      bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.7.

 

1.5  Aflever- en/of opgebruiktermijn 

Het gewijzigde WGGA dient bij de eerstvolgende aanmaak gebruikt te worden. Oude verpakkingen mogen worden opgemaakt (artikel 17:2 Besluit bestuursregelement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007).

 

 

2 DETAILS VAN HET VERZOEK EN DE TOELATING

 

2.1 Verzoek

Het betreft een verzoek tot wijziging van de toelating van het middel Tramat 200 EC 
(12873 N), een middel op basis van de werkzame stof ethofumesaat. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suiker- en voederbieten, graszaad en graszoden.

 

De wijziging betreft:

In het Wettelijk Gebruiksvoorschrift wordt het LDS-systeem in bieten opgenomen.

 

Een afgeleide toelating is een toelating voor een bestrijdingsmiddel, dat reeds onder een andere handelsnaam is toegelaten en dat in onveranderde samenstelling voor eenzelfde doel zal worden gebruikt als voorzien in de oorspronkelijke toelating.

 

Het middel Tramat 200 EC is een afgeleide toelating van het middel
Agrichem ethofumesaat (2), 10568 N.

 

De toelating van het middel Agrichem ethofumesaat (2) is bij besluit van 2 september 2011 reeds uitgebreid met het LDS systeem in bieten.

 

Op grond hiervan kan ook de aanvraag tot uitbreiding van de toelating van Tramat 200 EC worden gehonoreerd.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 30 november 2010 ontvangen; op 29 november 2010 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 


2.5  Eindconclusie

Bij gebruik volgens het gewijzigde Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing is het middel Tramat 200 EC op basis van de werkzame stof ethofumesaat voldoende werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu (artikel 28, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

 

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 9 december 2011

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,
voor deze:
de secretaris,dr. A.T.C. Bosveld

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 9 december 2011 tot wijziging van de toelating van het middel Tramat 200 EC, toelatingnummer 12873 N

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van:

 1. suiker- en voederbieten
 2. graszaad
 3. graszoden

 

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in de graszaadteelt en graszodenteelt uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

   

De totale dosering in één seizoen mag niet hoger zijn dan 2 kg ethofumesaat (als werkzame stof) per hectare.

 

Na gebruik in de graszaadteelt, het gras/hooi niet vervoederen.

 

Toepassing met een luchtvaartuig is niet toegestaan.

 

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

Tramat 200 EC is een bodemherbicide met systemische werking via de ondergrondse delen van de onkruiden. Vochtige grond op het moment van toepassen en enige neerslag nadien bevorderen de werking. De gewassen moeten echter bij behandeling droog zijn. Met uitzondering van kamille bestrijdt Tramat 200 EC een breed spectrum éénjarige onkruiden waaronder kleefkruid. Waterhoeveelheid: 200-300 liter per ha.

 

Het gebruik in de graszaadteelt (met uitzondering van Engels- en Italiaans raaigras) en de graszodenteelt is op basis van een “vereenvoudigde uitbreiding”. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt.

 

Toepassingen

Suiker- en voederbieten

Tramat 200 EC is na-opkomst alleen werkzaam in combinatie met middelen op basis van fenmedifam. Deze tankmenging geeft een goede bestrijding tot in het 4-6 bladstadium van de meeste tweezaadlobbige zaadonkruiden.

 

Deze combinatie komt vooral in aanmerking voor toepassing op zand- en dalgronden en specifiek voor de bestrijding van veelknopigen en kleefkruid op alle grondsoorten.

 


Dosering:

Vanaf het 2 bladstadium (BBCH 12) van de biet:
1,5 liter Tramat 200 EC + 560 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 3,5 liter per hectare van een product o.b.v. 160 g fenmedifam/l). Zonodig na 10-14 dagen een tweede bespuiting uitvoeren.


Tijdelijk kan enige gewasbeschadiging optreden, vooral van kleine bietenplantjes. De eerste
2 echte blaadjes moeten daarom bij alle bieten min. 1 cm groot zijn alvorens een behandeling wordt uitgevoerd en de onderstaande restricties dienen opgevolgd te worden.

 

Vanaf het 4 bladstadium (BBCH 14) van de biet:
2,5 liter Tramat 200 EC + 800 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 5 liter per hectare van een product o.b.v. 160 g fenmedifam/l)
als enkelvoudige behandeling.

 

Ook kan gekozen worden voor toepassing in een tankmix in een Lage-Dosering-Systeem, op onkruiden in het kiembladstadium.

 

Dosering:

0,5 liter Tramat 200 EC  + 350 gram metamitron (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 0,5 liter per hectare van een product o.b.v. 700 g metamitron/l)) + 80 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 0,5 liter per hectare van een product o.b.v. 160 g fenmedifam/l).

Indien gewenst kan 0,5 l/ha olie (voor deze toepassing geschikt) worden toegevoegd.

De toepassing herhalen als nieuwe onkruiden aanwezig zijn. Als de onkruiden 1-2 echte blaadjes hebben of als minder gevoelige onkruiden voorkomen kunnen de doseringen verhoogd worden tot 1 liter Tramat 200 EC  + 700 gram metamitron (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 1 liter per hectare van een product o.b.v. 700 g metamitron/l)) + 160 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 1 liter per hectare van een product o.b.v. 160 g fenmedifam/l).

 

Mengvoorschriften

Tramat 200 EC toegepast in combinatie met middelen op basis van fenmedifam en eventueel metamitron:

-           Giet 20-50 liter water in de tank

-           Voeg fenmedifam toe en zet het roersysteem in werking

-           Voeg water toe tot de helft van de benodigde hoeveelheid

-           Voeg Tramat 200 EC  en eventueel metamitron toe

-           Vul verder aan met water

 

Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.

 

Restricties:

-        Spuit op een afgehard en gezond bietengewas, dat niet verzwakt is door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden.

-        Spuit niet bij maximale dagtemperatuur boven 18 °C en niet bij scherp zonnig weer. In deze gevallen bij voorkeur ‘s avonds spuiten.

 

Graszaadteelt en graszodenteelt

Tramat 200 EC bestrijdt duist, windhalm, straatgras, muur en herderstasje in de graszaad- en graszodenteelt. Het effect op graanopslag is wisselvallig. Toepassing vindt bij voorkeur in het najaar plaats, op kleine onkruiden.

Tramat 200 EC  kan worden gespoten vanaf het moment dat het gras 2 spruiten heeft gevormd. Bij toepassing na de oogst van de dekvrucht dient het gras afgehard te zijn. Behandeling niet herhalen. Spuit op een gezond gewas.

 

Zaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras

Dosering:

-   7,5 liter per hectare, indien duist en windhalm kleiner zijn dan 3 spruiten

-   10,0 liter per hectare, indien reeds 3-5 spruiten zijn gevormd.

Grotere duist of windhalm wordt niet meer bestreden.

 

Zaadteelt van overige grassen

Dosering:

Maximaal 10,0 liter per hectare.

Aangezien voor deze toepassing geen gegevens over fytotoxiciteit zijn beoordeeld, is het gebruik van Tramat 200 EC in deze teelt voor eigen risico van de teler. Het verdient aanbeveling vooraf advies te vragen bij de teeltadviseur over de gevoeligheid van de betreffende soort en de te gebruiken dosering.

 

Graszodenteelt

Dosering:

Maximaal 10,0 liter per hectare.

Aangezien voor deze toepassing geen gegevens over fytotoxiciteit zijn beoordeeld, is het gebruik van Tramat 200 EC in deze teelt voor eigen risico van de teler. Het verdient aanbeveling vooraf advies te vragen bij de teeltadviseur over de gevoeligheid van de grassoorten die voorkomen in de zode en de te gebruiken dosering.

 

Opvolgende gewassen
Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst kerend worden geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin Tramat 200 EC werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.