Toelatingsnummer 13316 N

Sluxx  

 

13316 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING TOELATING

 

Gelet op het verzoek d.d. 27 mei 2010 (20100603 WGGAG) van

 

W. NEUDORFF GMBH KG

AN DER MUHLE 3

31860 EMMERTHAL

DUITSLAND

 

tot wijziging van de toelating van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat

 

Sluxx

 

gelet op artikel 121, eerste lid, jo. artikel 41, tweede lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging toelating

De toelating van het middel Sluxx is laatstelijk toegekend tot 31 oktober 2011.

De toelating van het middel Sluxx wordt gewijzigd en is met ingang van datum dezes toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen. Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar bijlage II bij dit besluit.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 

1.4 Classificatie en etikettering

Gelet op artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikelen 9.2.3.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: -

 

werkzame stof:

gehalte:

ijzer(III)fosfaat

29,7 g/kg

 

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

 

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

  1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.     letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

b.     hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

  1. bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.1.

 

2 DETAILS VAN HET VERZOEK EN DE TOELATING

 

2.1 Verzoek

Het betreft een verzoek tot wijziging van de toelating van het middel Sluxx (13316 N), een middel op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat. Het middel is toegelaten als middel ter bestrijding van naaktslakken.

 

De gevraagde wijzigingen betreffen:

Het schrappen van de zin: "De ondergronds, verborgen levende slakken (zoals de kielslak) worden niet bestreden. Schade aan een aardappelgewas tengevolge van deze kielslak wordt niet voorkomen".

 

 

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

De werkzame stof ijzer(III)fosfaat is per 1 november 2001 geplaatst op Annex I van gewasbeschermingsrichtlijn 91/414/EEG.

 

2.3 Karakterisering van het middel

Sluxx is een middel op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat. De componenten van de werkzame stof zijn ijzer en fosfaat, die van nature voorkomen in de bodem.

 

De korrels zijn attractief voor naaktslakken. De werkzame stof ijzer (III) fosfaat werkt op de maag; na opname van de korrels stoppen de slakken met het vreten van gewassen. De vraatstop gaat niet gepaard met een sterke slijmvorming. De slakken trekken zich terug in hun schuilplaats en gaan na korte tijd dood.

 

In Nederland zijn middelen op basis van ijzer(III)fosfaat zowel voor particulier als voor professioneel gebruik toegelaten voor de bestrijding van naaktslakken.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 2 juni 2010 ontvangen; op 30 juni 2010 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen. Bij brief d.d. 8 juli 2010 is de aanvraag in behandeling genomen.

 

3  RISICOBEOORDELINGEN

 

Het gebruikte toetsingskader voor de beoordeling van deze aanvraag is de RGB.

 

3.1  Fysische en chemische eigenschappen

Niet beoordeeld gezien de aard van de aanvraag.

 

3.2  Analysemethoden

Niet beoordeeld gezien de aard van de aanvraag.

 

3.3  Risico voor de mens

Niet beoordeeld gezien de aard van de aanvraag.

 

3.4  Risico voor het milieu

Niet beoordeeld gezien de aard van de aanvraag.

 

3.5  Werkzaamheid

Het middel voldoet aan de voorwaarde dat het, rekening houdend met alle normale omstandigheden waaronder het middel kan worden gebruikt en de gevolgen van het gebruik, voldoende werkzaam is en geen onaanvaardbare uitwerking heeft op planten of plantaardige producten (artikel 28, eerste lid, sub b, onderdelen 1 en 2, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

De beoordeling van het aspect werkzaamheid staat beschreven in Hoofdstuk 8, Efficacy, in Bijlage II bij dit besluit.

 

3.6  Eindconclusie

Bij gebruik volgens het gewijzigde Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing is het middel Sluxx op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat voldoende werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu (artikel 28, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

 

4 AFLEVER- EN/OF OPGEBRUIKTERMIJN 

 

Niet van toepassing.

 

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 8 oktober 2010

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

dr. D. K. J. Tommel

voorzitter

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 8 oktober 2010 tot wijziging van de toelating van het middel Sluxx, toelatingnummer 13316 N

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van naaktslakken.

 

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

Sluxx is een middel op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat. De korrels zijn attractief voor naaktslakken. Onmiddellijk na opname van de korrels stoppen de slakken met vreten. De optredende vraatstop gaat niet gepaard met een sterke slijmvorming. De slakken trekken zich terug in hun schuilplaats en gaan na korte tijd dood. In gewassen waarbij de slakken zich continu op het gewas bevinden kunnen slakkenkorrels onvoldoende werken en is een vroegtijdige behandeling nodig.

 

Toepassingen

 

Ter bestrijding van naaktslakken.

Een behandeling uitvoeren zodra slakken of slakkenvraat worden waargenomen. Het middel bij voorkeur uitstrooien in de avonduren met de hand of een granulaatstrooier/kunstmest-strooier.

De behandeling herhalen als alle korrels zijn weggevreten én er nog steeds slakken worden waargenomen (bij herbehandeling een minimum interval van 7 dagen aanhouden).

Dosering: 7 kg/ha of 0,7 gram per m².

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE II bij het besluit d.d. 8 oktober 2010 tot wijziging van de toelating van het middel Sluxx, toelatingnummer 13316 N

 

 

RISKMANAGEMENT

 

 

 

Contents                                                                  Page

 

 

1.   Identity of the plant protection product        2

 

2.   Physical and chemical properties                  2

 

3.   Methods of analysis                                         2

 

4.   Mammalian toxicology                                      2

 

5.   Residues                                                            2

 

6.   Environmental fate and behaviour                2

 

7.   Ecotoxicology                                                    3

 

8.   Efficacy                                                               3

 

9.   Conclusion                                                        3

 

10. Classification and labelling                             3

 


1.         Identity of the plant protection product

 

1.1       Applicant

W. NEUDORFF GMBH KG

An der Mühle 3

31860 Emmertal

Germany

 

1.2       Identity of the active substance

The identity of the active substance does not change.

 

1.3       Identity of the plant protection product

The identity of the plant protection product does not change.

 

1.4       Function

Molluscicide.

 

1.5       Uses applied for

See GAP table (Appendix 1).

 

1.6       Background to the application

It is an application for label change concerning the deletion of a restriction sentence.

 

1.7       Packaging details

Packaging details do not change.

 

 

2.                  Physical and chemical properties

 

The Physical and Chemical properties of the plant protection product remain unchanged.

 

 

3.                  Methods of analysis

 

The Methods of Analysis of the plant protection product remain unchanged.

 

 

4.                  Mammalian toxicology

 

The Chapter Mammalian toxicology of the plant protection product remains unchanged.

 

 

5.                  Residues

 

The Chapter Residues of the plant protection product remains unchanged.

 

 

6.                  Environmental fate and behaviour

 

The Chapter Environmental fate and behaviour of the plant protection product remains unchanged.

 

 

 

7.                  Ecotoxicology

 

The Chapter Ecotoxicology of the plant protection product remains unchanged.

 

 

8.                  Efficacy

 

The product is already authorised in the Netherlands via mutual recognition from Denmark.

By mistake a sentence has been included on the label: De ondergronds, verborgen levende slakken (zoals de kielslak) worden niet bestreden. Schade aan een aardappelgewas tengevolge van deze kielslak wordt niet voorkomen.

 

This sentence is not present on the Danish label and as a consequence this sentence may be deleted.

 

 

9.                  Conclusion

 

The product complies with the Uniform Principles.

 

The evaluation is in accordance with the Uniform Principles laid down in appendix VI of Directive 91/414/EEC. The evaluation has been carried out on basis of a dossier that meets the criteria of appendix III of the Directive.

 

 

10.      Classification and labelling

 

Classification remains unchanged.

Labelling is amended. The following sentence is deleted:  De ondergronds, verborgen levende slakken (zoals de kielslak) worden niet bestreden. Schade aan een aardappelgewas tengevolge van deze kielslak wordt niet voorkomen. 


Appendix 1  Table of authorised uses

 

 

 


Appendix 2  Reference list

 

Not applicable.