MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Toelatingsnummer 11453 N

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
in overeenstemming met
DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

beslissende op de aanvraag d.d. 30 juli 1998 (aanvraagnummer 98-588 TV) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel Score 250 EC, toelatingsnummer
11453 N,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 30 augustus 1996 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

Score 250 EC

onder toelatingsnummer 11453 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, op gronden als in bijlage 1 dezes vermeld, vervangen door:

"2. De toelating geldt tot 1 april 2000."

Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, moet dit binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit worden verzonden naar: Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, t.a.v. het Bureau bezwaarschriften en geschillen, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG.

Wageningen, 20 augustus 1999

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(plv. voorzitter)

Aan:

NOVARTIS AGRO BENELUX B.V., CROP PROTECTION SECTOR
STEPVELDEN 10
4704 RM ROOSENDAAL

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

BIJLAGE I bij het verlengingsbesluit van het middel Score 250 EC,

toelatingsnummer 11453 N

Betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel Score 250 EC
(98-588 TV) een middel op basis van de werkzame stof difenoconazool, na
1 september 1999 (einddatum van de werkzame stof difenoconazool). Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van wintertarwe en zomertarwe.

De einddatum van de werkzame stof difenoconazool is 1 september 1999.

De aanvraag is ingediend op 31 juli 1998. Op 14 juli 1999 is de aanvraag voor de tweede maal niet in behandeling genomen vanwege het ontbreken van gegevens met betrekking tot fysisch chemische eigenschappen en milieu. Bij de tweede volledigheidstoets is een vertraging van 3 maanden opgetreden.

Alle milieuvragen waren beantwoord, maar twee antwoorden zijn niet volledig bevonden. De onvolledigheid van het dossier is niet geheel aan de aanvrager te wijten. Derhalve wordt voorgesteld om de toelating te verlengen met 6 maanden teneinde de aanvrager de gelegenheid te geven het dossier te completeren en de te leveren rapporten op volledigheid te toetsen. Indien de gestelde vragen binnen de verlengingstermijn niet volledig zullen zijn beantwoord, zal de toelating van rechtswege eindigen.

Besluit

Het College besluit de toelating van het middel Score 250 EC te verlengen op grond van artikel 5, eerste lid Bestrijdingsmiddelenwet 1962 jo. artikel 7, vijfde lid Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995, voor de duur van de afronding van de besluitvorming.

• Voor difenoconazool wordt 1 april 2000 als nieuwe einddatum vastgesteld.

• Als expiratiedatum voor het middel Score 250 EC wordt 1 april 2000 (=einddatum difenoconazool) vastgesteld.

In de verleende verlengingstermijn dient het volgende te geschieden:

* leveren van ontbrekende gegevens met betrekking tot fysisch chemische eigenschappen en het milieu;

* toetsen op volledigheid van de ontbrekende gegevens.

• Indien de aanvraag tot verlenging van de toelating op 1 april 2000 niet volledig is zal de toelating niet verder worden verlengd.

Wageningen, 20 augustus 1999

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(plv. voorzitter)