Toelatingsnummer 12602 N

Sphere  

 

12602 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 Verlenging van een termijn ten behoeve van een toelating

 

Gelet op de aanvraag d.d. 30 mei 2013 (20130800 NLTHG) van

 

Bayer CropScience SA-N.V.

Energieweg 1

3641 RT  MIJDRECHT

 

 

tot herregistratie van de toelating voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stoffen cyproconazool en trifloxystrobin

 

Sphere

 

gelet op artikel 44 en 80 eerste lid onder b van de Verordening (EG) 1107/2009, is een verlenging van de toelatingstermijn noodzakelijk.

 

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Opschorting vervallen toelating

Het middel Sphere is toegelaten tot 30 september 2013. Het vervallen van de termijn van de toelating van het middel Sphere wordt opgeschort tot 31 mei 2015, de herregistratiedatum van cyproconazool.

 

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot herregistratie van de toelating van het middel Sphere (12602 N), een middel op basis van de werkzame stoffen cyproconazool en trifloxystrobin. Toegestaan is uitsluitend het professioneel gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in:

  1. winter- en zomertarwe en triticale;
  2. graszaadteelt van Engels raaigras, veldbeemdgras en roodzwenkgras;
  3. suiker- en voederbieten.

 

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

De werkzame stof trifloxystrobin is per 1 mei 2003 geplaatst op Annex I van richtlijn 91/414/EC.

De werkzame stof cyproconazool is per 1 juni 2011 geplaatst op Annex I van richtlijn 91/414/EC.

De werkzame stoffen zijn goedgekeurd krachtens Verordening (EG) No 1107/2009 (Uitvoeringsverordening (EU) No 540/2011 d.d. 25 mei 2011 (No. 157).

 

2.3 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 30 mei 2013 ontvangen; op 7 juni 2013 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen. 

 

 

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

Het betreft een herregistratie van de toelating van het middel Sphere o.b.v. de werkzame stoffen cyproconazool en trifloxystrobin

De toelating van het middel Sphere expireert per 30 september 2013. Als nieuwe einddatum wordt gekozen de herregistratiedatum voor de werkzame stof cyproconazool.

 

In deze termijn dient de besluitvorming voor de toelating van het middel Sphere volledig te worden afgerond. Het dossier zal definitief worden getoetst voor 31 mei 2015 (datum herregistratie cyproconazool) aan de Uniforme beginselen van Bijlage VI van Richtlijn 91/414/EEG.

 

Het College besluit de toelating van het middel Sphere, 12602 N, te verlengen tot 31 mei 2015.

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

Wageningen, 6 september 2013

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. J.F. de Leeuw

voorzitter