Toelatingsnummer 11407 N

Opus Team  

 

11407 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING TOELATING AMBTSHALVE

 

Ambtshalve wijziging van de toelating  van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stoffen fenpropimorf en epoxiconazool

 

Opus Team

 

gelet op artikel 41, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging toelating

De toelating van het middel Opus Team is laatstelijk verlengd tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie. De toelating van het middel Opus Team wordt gewijzigd en is met ingang van datum dezes toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen.Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar bijlage II bij dit besluit.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 

1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikel 36 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: vloeistof

 

werkzame stof:

gehalte:

fenpropimorf

250 g/l

epoxiconazool

84 g/l

 

 

 

op verpakkingen die (mede)  bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik: het kca-logo

(het kca-logo is het logo voor klein chemisch afval bestaande uit een afvalbak met een kruis erdoor als opgenomen in bijlage III bij de genoemde Nadere regels)         

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

N

Milieugevaarlijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

Irriterend voor de huid.

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

Niet roken tijdens gebruik.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

 

Specifieke vermeldingen:

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Bevat epoxyverbindingen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.

 

 

 

2.    Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.       letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

b.      hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

c.      bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.5.

 

1.5 Aflever- en opgebruiktermijn

Op grond van artikel 41, vijfde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007, mag het middel Opus Team voor niet meer toegelaten toepassingen:

·         voor de periode van 13 juni 2008 tot 1 september 2008 nog worden gebruikt en in voorraad of voorhanden worden gehouden;

·         voor de periode van 13 juni 2008 tot 1 september 2008 nog op de markt worden gebracht.

De onderbouwing van de termijnen is opgenomen in Hoofdstuk 3 van dit besluit.

 

2 DETAILS VAN DE TOELATING EN DE WIJZIGING

 

2.1 Wijziging toelating

Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing wordt gewijzigd op grond van
EU Richtlijn 149/2008 d.d. 29 januari 2008.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

n.v.t.

 

 

3 AFLEVER- EN/OF OPGEBRUIKTERMIJN 

 

Op grond van Richtlijn 149/2008 d.d. 29 januari 2008 en gelet op artikel 23, vijfde lid jo. artikel 41, tweede lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is een aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld tot 1 september 2008.

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 13 juni 2008

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

dr. D. K. J. Tommel

voorzitter

 

 

 

Aan:

BASF Nederland B.V.

Groningensingel 1
6835 EA  ARNHEM

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 13 juni 2008 tot wijziging van de toelating van het middel
Opus Team, toelatingnummer 11407 N

 

 

A.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel, toegepast door middel van een gewasbehandeling:

a. in de teelt van wintertarwe en zomertarwe;

b. in de teelt van wintergerst en zomergerst;

c. in de teelt van winterrogge;

d. in de teelt van suikerbieten en rode bieten

 

Veiligheidstermijn:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

6 weken voor wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst en winterrogge en
2 weken voor suikerbieten en rode bieten.

 

Het loof van suikerbieten en rode bieten mag niet worden vervoederd.

 

Dit middel mag per teelt maximaal 2 keer worden toegepast.

 

Het middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

 

Het middel is bestemd voor beroepsmatig gebruik.

 

 

B.

Gebruiksaanwijzing

 

 

Toepassingen

 

Winter- en zomertarwe, ter bestrijding van bladziekten (zgn. afrijpingsziekten) veroorzaakt door bruine roest (Puccinia recondita f.sp. tritici), meeldauw (Erysiphe graminis f. sp. tritici) en bladvlekkenziekte (Septoria-soorten).

Een éénmalige behandeling uitvoeren in de periode vanaf het verschijnen van het vlagblad tot aan begin bloei.

Een gelijktijdig voorkomende aantasting door gele roest wordt eveneens bestreden.

Dosering: 1,5 liter per hectare.

 

Wintergerst en zomergerst, ter bestrijding van gele roest (Puccinia striiformis f.sp. hordei) en dwergroest (Puccinia hordei).

Wanneer tussen uitstoeling  en het in de aar komen van het gewas gele roest en/of dwergroest wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. Indien nodig de behandeling herhalen.

Dosering: 1,5 liter per hectare.

 

Wintergerst en zomergerst, ter bestrijding van bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis) en netvlekkenziekte (Pyrenophora teres).

Zodra in het voorjaar aantasting door blad- en/of netvlekkenziekte wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. Indien nodig de behandeling herhalen.

Dosering: 1,5 liter per hectare.

 

Winterrogge, ter bestrijding van bruine roest (Puccinia recondita f.sp. recondita) en bladvlekkenziekte  (Rhynchosporium secalis).

Zodra in het voorjaar aantasting door bruine roest en/of bladvlekkenziekte wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. Indien nodig de behandeling herhalen.

Dosering: 1,5 liter per hectare.

 

Suikerbieten en rode bieten, ter bestrijding van aantasting door bladvlekkenziekten veroorzaakt door Cercospora beticola en Ramularia beticola, meeldauw (Erysiphe betae) en roest (Uromyces betae).

Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. Indien nodig de behandeling herhalen.

Dosering: 1 liter per ha

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE II bij het besluit d.d. 13 juni 2008 tot wijziging van de toelating van het middel
Opus Team, toelatingnummer 11407 N

 

 

Op grond van artikel 41, achtste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) kan een toelating worden gewijzigd indien zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een communautaire maatregel.

 

In EU Richtlijn 149/2008 zijn Europese MRL’s vastgesteld voor o.a. de werkzame stof epoxiconazool.

De implementatie van deze richtlijn in de Nederlandse wetgeving zal op 1 september 2008 zijn beslag krijgen. Vanaf 1 september 2008 mogen er geen producten meer in omloop zijn die een hoger residu bevatten dan de in de richtlijn opgenomen MRL’s.

De toelating dient te worden aangepast voor wat betreft de toepassing in de teelt  van prei in de vollegrond.

De nationale MRL van 1 mg/kg blijkt niet veilig volgens het EFSA model waarin alle lidstaat-dieten zijn opgenomen. De toepassing in de teelt van prei in de vollegrond wordt ingetrokken.

De Richtlijn laat geen ruimte voor het vaststellen van een aflever- en/of opgebruiktermijn ten aanzien van verpakkingen met het oude Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing, die de datum van 1 september 2008 overschrijdt. 

 

Besluit

 

Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing wordt aangepast als volgt:

·       De toepassing in de teelt van prei in de vollegrond wordt ingetrokken;

·       Er wordt een aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld tot 1 september 2008.