Toelatingsnummer 13566 N

Smart Bayt Slakkenkorrels  

 

13566 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 AFGELEIDE TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 2 november 2011 (20110953 TA) van

 

W. NEUDORFF GMBH KG

AN DER MUHLE 3

31860 EMMERTHAL

DUITSLAND

 

 

tot verkrijging van een afgeleide toelating op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat,

 

Smart Bayt Slakkenkorrels

 

gelet op artikel 121, eerste lid, jo. artikel 23, eerste lid jo. artikel 30, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Toelating

1.     Het middel Smart Bayt Slakkenkorrels is toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen onder nummer 13566 N met ingang van datum dezes.

2.     De toelating geldt tot 31 december 2015.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 

1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikelen 9.2.3.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: granulaat of korrel

 

werkzame stof:

gehalte:

ijzer(III)fosfaat

1 %

 

 

 

op verpakkingen die (mede)  bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik: het kca-logo

(het kca-logo is het logo voor klein chemisch afval bestaande uit een afvalbak met een kruis erdoor als opgenomen in bijlage III bij de genoemde Nadere regels)         

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

 

 

Verpakking voor professioneel gebruik

Waarschuwingszinnen: 

 

-  

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

            -

 

Verpakking voor niet-professioneel gebruik

Waarschuwingszinnen: 

 

-  

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

            -

 

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

DPD14            -Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

 

 

 

 1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

  1. letterlijk en zonder enige aanvulling:
   het wettelijk gebruiksvoorschrift
   De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

  1. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
   de gebruiksaanwijzing
   De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
   De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
   .

 

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot afgeleide toelating van het middel Smart Bayt Slakkenkorrels (13566 N), een middel op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat. Het middel wordt aangevraagd als middel ter bestrijding van naaktslakken.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 4 november 2011 ontvangen; op 9 november 2011 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

 

3 GRONDSLAG AFGELEIDE TOELATING 

 

Een afgeleide toelating is een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel indien dit middel op grond van een ander toelatingsbesluit in dezelfde samenstelling onder een andere handelsnaam voor een zelfde doeleinde is toegelaten.

 

Het middel Smart Bayt Slakkenkorrels is onder de naam Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels (12118 N) reeds toegelaten in Nederland. De afgeleide toelating wordt aangevraagd voor gebruik in dezelfde samenstelling en voor eenzelfde doeleinde als is voorzien in de hoofdtoelating.

 

Vastgesteld is dat het middel Smart Bayt Slakkenkorrels voldoet aan de voorwaarden van artikel 32, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

 

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 16 december 2011

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,
voor deze:
de secretaris,dr. A.T.C. Bosveld

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 16 december 2011 tot afgeleide toelating van het middel
Smart Bayt Slakkenkorrels, toelatingnummer 13566 N

 


 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van naaktslakken.

 

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

 

Smart Bayt Slakkenkorrels is een middel op basis van de werkzame stof ferri fosfaat (ijzer(III)fosfaat). De korrels zijn attractief voor naaktslakken. Onmiddellijk na opname van de korrels stoppen de slakken met vreten. De optredende vraatstop gaat niet gepaard met een sterke slijmvorming. De slakken trekken zich terug in hun schuilplaats en gaan na korte tijd dood. In gewassen waarbij de slakken zich continu op het gewas bevinden kunnen slakkenkorrels onvoldoende werken en is een vroegtijdige behandeling nodig.

 

De ondergronds, verborgen levende slakken (zoals de kielslak) worden niet bestreden. Schade aan een aardappelgewas tengevolge van deze kielslak wordt niet voorkomen.

 

Toepassingen

 

Ter bestrijding van naaktslakken.

Een behandeling uitvoeren zodra slakken of slakkenvraat worden waargenomen. Het middel bij voorkeur uitstrooien in de avonduren met de hand of een granulaatstrooier/kunstmeststrooier.

De behandeling herhalen als alle korrels zijn weggevreten én er nog steeds slakken worden waargenomen. Bij zware aantasting de hoogste dosering gebruiken.

Dosering: 25-50 kg/ha of 2,5-5 gram per m².