Certis Europe B.V.
T.a.v. mw.dr. ir. A. van der Ploeg

Postbus 1180

3600 BD  MAARSSEN

  

           

     

 

 

 

 

 

     

     

     

Briefnummer

08/1036  LLU/EJG

Behandeld door

dhr. L.A.J. Lubbe   

Doorkiesnummer

0317-471881

Uw kenmerk

 

Datum

16 april 2008

               

Verzoek tot wijziging van het vestigingsadres van Certis Europe B.V.,
20080173 WNAW.

 

 

 

Betreft

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Van der Ploeg,

 

Hierbij deel ik u mede dat ingevolge uw verzoek d.d. 26 februari 2008 in het register van toegelaten bestrij­dings­mid­de­len de verleende toelating van de in de bijlage genoemde bestrijdingsmid­delen met ingang van datum dezes zijn gesteld ten name van

 

Certis Europe B.V.

Safariweg 55

3605 MA  MAARSSEN

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze:

de secretaris,

voor deze:

 

 

 

mw. ir. W.J. van den Bos

Manager gewasbescherming