Toelatingsnummer 12757 N

TEPPEKI††

 

12757 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 23 maart 2010 (20100311 TVG) van

 

ISK Biosciences Europe S.A. Tour IT

AVENUE LOUISE 480 , BTE 12

1050 BRUSSEL

BELGIň

 

tot verlenging van de toelatingvoor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof flonicamid

 

TEPPEKI

 

gelet opartikel 121, eerste lid, jo. artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Opschorting vervallen toelating

Het middel TEPPEKI is laatstelijk bij besluit d.d. 16 december 2005 toegelaten tot 1 mei 2010. De besluitvorming op de aanvraag kan niet worden afgerond binnen de in artikel 6, tweede lid, Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden genoemde termijn. Het vervallen van de termijn van de toelating als hierboven bedoeld wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot 31 mei 2012.

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel TEPPEKI (12757 N), een middel op basis van de werkzame stof flonicamid.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van:

  1. aardappelen
  2. wintertarwe, zomertarwe en triticale.
  3. appel, peer en vruchtbomenteelt en vruchtbomenonderstammen van appel en peer
  4. bloemisterijgewassen
  5. bedekte teelt van bol- en knolbloemen
  6. bloemzaadteelt
  7. boomkwekerijgewassen en vaste planten
  8. openbaar groen
  9. bedekte teelt van veredelings- en zaadteelten van groente en akkerbouwgewassen

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 23 maart 2010 ontvangen; op 29 maart 2010 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

Het betreft een verlenging van de toelating van het middel TEPPEKI, 12757 N, een middel op basis van de werkzame stof flonicamid, na 1 mei 2010.

 

In de beschikking van de Europese Commissie van 9 maart 2010 (2010/149/EU) wordt aan de lidstaten toestemming verleend om de geldigheidsduur van voorlopige toelatingen voor onder meer de nieuwe werkzame stof flonicamid te verlengen tot uiterlijk 31 mei 2012, in afwachting van een beslissing over plaatsing op Annex I.

 

De wettelijke termijn van de voorlopige toelating van het middel TEPPEKI, 12757 N, verstrijkt per 1 mei 2010. De voorlopige toelating van het middel wordt verlengd tot
31 mei 2012, op grond van artikel 34, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

 

Conclusie

Het vervallen van de termijn van de toelating van het middel TEPPEKI wordt in afwachting van een beslissing over plaatsing op Annex I opgeschort tot 31 mei 2012 (artikel 39, lid 1 en 2, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

Wageningen, 16 april 2010

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VANGEWASBESCHERMINGSMIDDELEN ENBIOCIDEN,dr. D. K. J. Tommel

voorzitter