Toelatingsnummer 10866 N

Focus Plus  

 

10866 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING TOELATING

 

Op d.d. 8 maart 2012 (20120212 NLWTG) is van

 

BASF Nederland B.V.

Groningensingel 1

6835 EA  ARNHEM

 

een wijzigingsverzoek ontvangen voor het wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing dat gekoppeld is aan de toelating van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof cycloxydim

 

Focus Plus

 

Op dit verzoek is artikel 45 Verordening 1107/2009/EG van toepassing.

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging toelating

Het middel Focus Plus is toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie. De toelating van het middel Focus Plus wordt gewijzigd en is met ingang van datum dezes toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen. Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar 2.1 van dit besluit.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 


1.4 Classificatie en etikettering

 

Artikel 31, tweede lid Verordening 1107/2009/EG biedt de basis voor het stellen van voorschriften.

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikelen 9.2.3.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: vloeistof

 

werkzame stof:

gehalte:

cycloxydim

100 g/l

 

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): nafta, zwaar aromatisch

 

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

R38                 -Irriterend voor de huid.

R41                 -Gevaar voor ernstig oogletsel.

R52/53            -Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R65                 -Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

R67                 -Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

S26                 -Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S36/37/39c-NL-Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht tijdens het mengen en laden van het middel.

S61                 -Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

S62                 -Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

 

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

 1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

  1. letterlijk en zonder enige aanvulling:
   het wettelijk gebruiksvoorschrift
   De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

  1. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
   de gebruiksaanwijzing
   De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
   De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
   .

 

c.      bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.5.

 

 

1.5 Respijtperiode

In dit geval kennen wij een respijtperiode toe op grond van artikel 46 van de Verordening 1107/2009/EG:

1.     voor de periode van 25 mei 2012 tot 1 november 2013 nog worden gebruikt en in voorraad of voorhanden worden gehouden;

2.     voor de periode van 25 mei 2012 tot 1 november 2012 nog op de markt worden gebracht.

 

 

2 DETAILS VAN HET VERZOEK EN DE TOELATING

 

2.1 Verzoek

Het betreft een verzoek tot wijziging van de toelating van het middel Focus Plus  (10866 N), een middel op basis van de werkzame stof cycloxydim.
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel:

         I.      in de teelt van:

-          consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen en pootaardappelen;

-          suikerbieten en voederbieten;

-          landbouwerwten, landbouwstambonen;

-          roodzwenkgras (zaadteelt) en hardzwenkgras (zaadteelt);

-          winterkoolzaad

-          tuinbonen;

-          winterwortelen

-          zaaiuien, eerste- en tweedejaars plantuien en prei;

-          bloembollen;

-          boomkwekerijgewassen en vaste planten;

       II.               -    onder houtige beplantingen;

      III.               -    in de bloemen- en bloemenzaadteelt.

 

De gevraagde wijziging betreft:

 

In het besluit van 21 november 2007 heeft het Ctgb besloten dat alle toepassingen (tussen
1 september en 1 maart) van Focus Plus, ter bestrijding van kweek met een dosering van meer dan 3 liter/ha, niet meer toelaatbaar zijn. Deze beslissing is echter nooit geëffectueerd.

 

De toelatinghouder verzoekt deze aanpassing alsnog door te voeren.

In het wettelijk gebruiksvoorschrift is de beperking opgenomen dat alle toepassingen tussen
1 september en 1 maart met meer dan 3 liter/ha niet meer toegestaan zijn.

 

2.2  Eindconclusie

Bij gebruik volgens het gewijzigde Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing is het middel Focus Plus op basis van de werkzame stof cycloxydim voldoende werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu (artikel 28, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 25 mei 2012

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. J.F. de Leeuw

voorzitterHET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 25 mei 2012 tot wijziging van de toelating van het middel
Focus Plus
, toelatingnummer 10866 N

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel:

 

         I.      in de teelt van:

-          consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen en pootaardappelen;

-          suikerbieten en voederbieten;

-          landbouwerwten, landbouwstambonen;

-          roodzwenkgras (zaadteelt) en hardzwenkgras (zaadteelt);

-          winterkoolzaad

-          tuinbonen;

-          winterwortelen

-          zaaiuien, eerste- en tweedejaars plantuien en prei;

-          bloembollen;

-          boomkwekerijgewassen en vaste planten;

 

 

       II.               -    onder houtige beplantingen;

 

      III.               -    in de bloemen- en bloemenzaadteelt.

 

 

Veiligheidstermijnen:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

56 dagen voor consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen, en pootaardappelen, landbouwerwten en landbouwstambonen;

21 dagen voor zaaiuien, eerste- en tweedejaars plantuien;

28 dagen voor tuinbonen;

42 dagen voor winterwortelen en prei.

 

Het is niet toegestaan om in de periode van 1 september tot 1 maart een dosering van meer dan 3 liter per hectare Focus Plus toe te passen.

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

Focus Plus is een bladherbicide voor de bestrijding van zowel éénjarige grassen, inclusief graanopslag als van, overblijvende grassen (kweek).

Straatgras wordt niet bestreden.

Het middel bij voorkeur toepassen onder goede groeiomstandigheden van de onkruiden.

Twee tot vijf weken na toepassing is een volledig effect te verwachten.

Spuit met een fijne druppel op een droog gewas en bij droog weer. Het onkruid moet goed worden geraakt en bevochtigd. Enkele uren droog weer na de bespuiting is gewenst.

 

Het middel bevat een uitvloeier zodat toevoeging van een extra hulpstof aan de spuitvloeistof niet nodig is.

 

Toepassingen van Focus Plus dient plaats te vinden op gezonde en goed groeiende gewassen.

Binnen één week na de bespuiting geen mechanische bewerkingen uitvoeren.

Niet gemengd met andere middelen verspuiten, tenzij dit wordt aangegeven, zoals bij de standaard geadviseerde tankmengsels in de bietenteelt.

 

Toepassingstijdstip

 

Het bespuitingstijdstip richt zich naar de ontwikkeling van de grassen. Tegen eenjarige grassen (inclusief opslag van graan of raaigras) toepassen vanaf het 3 – bladstadium tot einde uitstoeling.

Tegen kweek spuiten zodra dit een lengte van 20 á 25 cm heeft bereikt.

In open gewassen, waarin snel hergroei optreedt, dient een gedeelde toepassing te worden uitgevoerd. De eerste bespuiting uitvoeren wanneer het kweek 10 – 15 cm groot is. Zodra er weer nieuw kweek aanwezig is van 10  - 15 cm groot, de bespuiting herhalen.

 

Consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen en pootaardappelen;

landbouwerwten (ronde groene erwten, gele erwten, schokkers, kapucijners, rozijnerwten), landbouwstambonen ( bruine bonen, witte bonen, gele bonen, kievitsbonen);

tuinbonen;

winterwortelen;

zaaiuien, eerste- en tweedejaars plantuien, prei.

 

Tegen eenjarige grassen en kweek toepassen vóór de gewassen in de rij sluiten.

In bonen bij temperaturen boven 25°c tegen de avond spuiten. Uien moeten op het moment van bespuiten afgehard zijn.

 

Suiker- en voederbieten

 

Tegen eenjarige grassen en kweek toepassen voor het gewas in de rij sluit.

Ook kan het middel worden toegepast ter vernietiging van een aanwezig roggedek.

Toevoeging aan de standaard geadviseerde tankmengsels ter bestrijding van de dicotyle onkruiden is mogelijk. De dosering bedraagt dan 1,0 – 1,5 liter Focus Plus per ha. Men dient met de toepassing van Focus Plus te wachten tot de eerste gekiemde grassen 3 blaadjes hebben ontwikkeld. Ook kleinere later gekiemde grassen worden op deze wijze bestreden.

 

Zaadteelt van roodzwenk- en hardzwenkgras

 

Duist, opslag van Engels raaigras en graanopslag kunnen het best in de herfst worden bestreden. Ter bestrijding van kweek kan behalve in de herfst ook in het voorjaar nog een bespuiting worden uitgevoerd. Dit dient zo tijdig mogelijk plaats te hebben, in ieder geval ruim voor de bloeiwijze van het gras zichtbaar wordt.

 

Winterkoolzaad

 

Tegen graanopslag en duist in de nazomer of vroege herfst een bespuiting uitvoeren. Na een toepassing van Butisan S voor opkomst van het gewas kan de dosering van Focus Plus met 0,5 l/ha worden verlaagd.

 


Bloembollen

 

In tulp, hyacint, narcis, gladiool, iris, krokus, lelie alsmede bijgoedgewassen.

Nog niet in alle bijgoedgewassen is ervaring opgedaan. Bij in het najaar geplante gewassen ter bestrijding van graanopslag en kweek een bespuiting  uitvoeren in het voorjaar.

 

Boomkwekerijgewassen, vaste planten en houtige beplantingen

 

Alleen toepassen onder bomen en heesters en rond en over vaste planten, voorkomend in plantsoenen, parken, lang wegen, rond openbare voorzieningen e.d.

Niet toepassen op grasachtige vaste planten. Ervaringen zijn opgedaan in de soorten: Achilles millefolium, Astilbe hybriden, Delphinium consolida (gezaaid), Delphinium belladonna, Lysimachia clethroïdes, Physostegia virginiana, Scabiosa caucasica.

Toepassingen over het gewas als de grassen de aangegeven ontwikkeling hebben bereikt.

 

Bloemen- en bloemenzaadteelt

 

Ervaringen zijn opgedaan in de soorten: Achilles millefolium, Astilbe hybriden, Delphinium consolida (gezaaid), Delphinium belladonna, Lysimachia clethroïdes, Physostegia virginiana, Scabiosa caucasica.

Toepassingen over het gewas als de grassen aangegeven ontwikkeling hebben bereikt.

 

Doseringen in liters per ha:

 

Onkruiden                                                                             Focus Plus

 

Tegen hanepoot                                                                    1,0 – 2,0

 

Tegen windhalm, duist,

Wilde haver, opslag van raaigras                                         2,0 – 3,0

 

Tegen graanopslag

- algemeen                                                                            2,0 – 3,0

 

- in bloembollen                                                                     4,0

 

- stuifdek granen                                                                   2,0 – 3,0

 

Tegen kweekgras

- algemeen                                                                            6,0

 

- bij een gedeelde

  toepassing                                                                          4,0

 

 

De dosering aanpassen aan de ontwikkeling van de te bestrijden grassen. Onder gunstige weersomstandigheden kan vanaf het 3-blad stadium tot begin uitstoeling de laagste dosering worden gebruikt.