Toelatingsnummer 11453 N

     

 

SCORE 250 EC  

 

11453 N

 

 

 

 

 

 

 

Het College voor de Toelating

van Bestrijdingsmiddelen,

 

 

gelet op de aanvraag d.d. 21 december 2001 (aanvraagnummer 19980588 TVG) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel Score 250 EC, toelatingnummer 11453 N.

 

gelet op de artikelen 4 en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

 

BESLUIT:

 

Enig artikel

 

In zijn besluit van 9 september 1994 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

 

Score 250 EC

 

onder toelatingsnummer 11453 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, op gronden als in bijlage 1 dezes vermeld, vervangen door:

 

“2.        De toelating geldt tot 31 december 2002.”

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN.

 

Wageningen, 8 maart 2002

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)

 

Aan:

Syngenta Crop Protection B.V.

Stepvelden 8
4704 RM  ROOSENDAAL

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

BIJLAGE I bij het verlengingsbesluit van het middel Score 250 EC, toelatingsnummer
11453 N.

 

 


Prioriteitstelling

 

Voor de door het CTB vastgestelde aanpak van de prioriteitstelling in de (her)beoordeling van bestrijdingsmiddelen in Nederland wordt verwezen naar de beleidsnota “Prioriteitstelling” van het CTB, december 2000.

 

Het CTB heeft de aanpak, nadat het amendement Feenstra/Udo op 18 december 2001 door de Tweede Kamer was aangenomen, op onderdelen gewijzigd. Deze wijzigingen houden in:

1. Vanaf 1 februari 2002 wordt er geen werk meer verricht aan de beoordeling van B- en C-stoffen. Deze toelatingen o.b.v. deze stoffen krijgen een korte procedurele verlenging;

2. Een ingediende aanvraag tot verlenging van de toelating van een bestrijdingsmiddel op basis van een werkzame stof die is geplaatst op de B- en C-lijst wordt alleen nog administratief getoetst. Getoetst wordt of er een aanvraag is ingediend;

3. Voor de procedurele verlenging wordt een korte termijn gegeven. De duur is bepaald op grond van de verwachting dat het wetsvoorstel eind dit jaar van kracht wordt. Voorgesteld wordt de toelatingen te verlengen tot 31 december 2002.

 

Deze wijziging vervalt, indien het wetsvoorstel waarin het amendement Feenstra/Udo is verwerkt, niet door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Dan zullen de aanvragen op de oude wijze als beschreven in de Prioriteitstelling” van het CTB, december 2000, worden behandeld. Aanvragen die overeenkomstig het nieuwe beleid een verlenging hebben gekregen, zullen dan automatisch worden verlengd overeenkomstig het dan geldend beleid.

 

De voorliggende verlenging

 

Het bestrijdingsmiddel Score 250 EC is gebaseerd op een werkzame stof die in het kader van de Prioriteitstelling op de B- of C-lijst is geplaatst.

 

Voor dit middel geldt dat een verlengingsaanvraag niet verder wordt behandeld, in afwachting van besluitvorming in Europees verband. De toelating wordt verlengd (procedurele verlenging), als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7, vijfde lid, van de Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995.

 

De volgende verlengingstermijn wordt gegeven:

De toelating wordt verlengd tot 31 december 2002.

 

Er is een aanvraag ingediend.

Niet gebleken is van een omstandigheid die er toe dwingt om in dit geval een uitzondering op het beleid te maken.

 

Gelet op het vorenstaande wordt een procedurele verlenging op basis van artikel 5, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7, vijfde lid, van de Regeling toelating bestrijdingsmiddelen gegeven tot 31 december 2002.

 

 

 

 

 

 

 

Besluit

Het College besluit de toelating van het bestrijdingsmiddel Score 250 EC te verlengen.

Als expiratiedatum voor het bestrijdingsmiddel Score 250 EC wordt 31 december 2002 vastgesteld.

 

 

 

Wageningen, 8 maart 2002

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)